Statut

jak-otworzyc-plik-pdf1

Statut PSPI 2012

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ INDIAN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie noszące nazwę: POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INDIAN, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Warszawa

§ 3

Podstawą działań Stowarzyszenia jest społeczna praca jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

W swojej działalności Stowarzyszenie kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków i osób korzystających z jego pomocy.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania znaków, oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ogólnymi oraz postanowieniami Zarządu Stowarzyszenia. Nazwa znaki „logo” Stowarzyszenia objęte są ochroną prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Gromadzenie, porządkowanie i opracowywanie informacji i materiałów dotyczacych historii, kultury materialnej, duchowej i społecznej oraz współczesnego życia i problemów tubylczych ludów Ameryki;

2. Popularyzowanie możliwie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy o różnych aspektach życia tubylczych Amerykanów, w szczególności – o ich osiągnięciach i wkładzie w rozwój światowej kultury i cywilizacji;

3. Upowszechnianie teoretycznych idei oraz praktycznych umiejętności pochodzących od tradycyjnych ludów indiańskich i innych ludów plemiennych, w szczególności zaś – pokojowego i harmonijnego współistnienia ze środowiskiem naturalnym i innymi ludźmi;

4. Organizowanie, udzielanie i wspieranie różnorodnych form moralnego i materialnego poparcia dla tubylczych Amerykanów, w szczególności – dla ochrony życia, zdrowia i podstawowych praw jednostek i grup;

5. Inicjowanie, koordynowanie i rozwijanie wszechstronnej współpracy z organizacjami I osobami z kraju i zagranicy zainteresowanymi problematyką indiańską i działalnością Stowarzyszenia

6. Rozwój wolontariatu poprzez inicjowanie, koordynowanie I rozwijanie współpracy z osobami z kraju i zagranicy zainteresowanymi problematyką indiańską i działalnością Stowarzyszenia

§ 7

Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie:

1. Organizuje odczyty, wykłady, kursy, konferencje, zjazdy, festiwale, kongresy, wystawy, inne imprezy kulturalne oraz zebrania członków;

2. Prowadzi działalność wydawnicza broszur, czasopism, książek, itp.;

3. Udziela pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu placówek kulturalnych, badawczo – naukowych oraz komitetów poparcia tubylczych Amerykanów;

4. Organizuje i prowadzi zbiórki i rozdzielnictwo artykułów pierwszej potrzeby oraz innych niezbędnych indiańskim grupom i organizacjom;

5. Podejmuje i popiera inne inicjatywy mające na celu utrwalanie przyjaźni i osobistych kontaktów z członkami indiańskich społeczności.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, bez różnicy płci, który złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zostanie do niego przyjęty przez Zarząd. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O przyjęciu do Stowarzyszenia Zarząd informuje zainteresowanego na piśmie, ustnie lub z wykorzystaniem nowych technologii.

§ 9

Członek Stowarzyszenia:

Ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo do uczestniczenia w jego zebraniach i imprezach, współtworzenia programów Stowarzyszenia i współdecydowania o formach ich realizacji, występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi jego działalności, korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia oraz uzyskiwania od władz Stowarzyszenia wszelkich informacji o jego działalności;

§ 10

Ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu, uchwał oraz zarządzeń władz Stowarzyszenia, regularnego uiszczania składek członkowskich oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

§ 11

Przynależność członka ustaje w razie:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

2. Wykluczenia uchwałą Zarządu za rażące naruszenie obowiązków statutowych lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

3. Utraty zdolności do czynności prawnych;

4. Śmierci członka.

§ 12

Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie. Decyzja walnego zebrania w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Struktura i władze Stowarzyszenia.

§ 13

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o nie wybranych kandydatów, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów, z tym, że ich ilość nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

4. Kadencja władz wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 2 lata.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest jednoosobowo Przewodniczący Zarządu; Stowarzyszenie może też reprezentować łącznie dwóch innych członków Zarządu, upoważnionych do tego stosowną uchwałą Zarządu.

§ 14

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) wybór przewodniczącego obrad;

2) uchwalanie regulaminu obrad;

3) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

4) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

6) przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej;

7) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;

8) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Walnego Zebrania;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach członkowskich;

10) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;

11) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia pracowników dla realizacji zadań statutowych;

12) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;

13) podejmowanie uchwał w ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem.

3. W Walnym Zebraniu udział biorą:

1) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone przez władze Stowarzyszenia.

4. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebranie zwyczajne ma charakter sprawozdawczo – wyborczy i zwoływane jest co 2 lata przez Zarząd. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd przed upływem 60 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. Prawo do złożenia takiego wniosku posiadają:

1) Zarząd;

2) Komisja Rewizyjna

3) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,

4) O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia na piśmie, ustnie  lub z wykorzystaniem nowych technologii.

5. Do ważności obrad Walnego Zebrania niezbędna jest obecność 1/2 Członków. Jeżeli w podanym terminie nie zbierze się wymagana ilość Członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, najdalej w ciągu 14 dni. Obrady w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.

6. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów. Uchwały w pozostałych sprawach zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek przyjęty przez co najmniej 1/3 Członków przeprowadza się głosowanie tajne.

8. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

9. Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu, zastępujący go wiceprzewodniczący lub najstarszy z obecnych na zebraniu członków Zarządu.

§ 15

1. Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia i sprawuje swe funkcje między Walnymi Zebraniami .

2. Do kompetencji Zarządu  należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2) zapewnienie przestrzegania Statutu;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

4) realizowanie programu działalności Stowarzyszenia;

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

6) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych i majątkowych;

7) powoływanie komisji problemowych i sekcji środowiskowych oraz nadzór nad ich działalnością;

8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;

9) przyjmowanie członków oraz ich skreślanie i wykluczanie;

10) nawiązywanie i utrzymywanie porozumień, współpracy i kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą;

11) podejmowanie uchwał o budowie, adaptacji i wyposażenia pomieszczeń o tematyce indiańskiej potrzebnych do realizacji zamierzeń statutowych

12) zatrudnianie, nadzorowanie i zwalnianie pracowników zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia

3. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 2 lat.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby, co najmniej raz na 6 miesięcy.

6. Zarząd nadzoruje pracę osób zatrudnionych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

7. Do ważności posiedzeń Zarządu  konieczna jest obecność co najmniej połowy ich członków, w tym Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia powinny być protokołowane.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Na wniosek co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne.

9. Zarząd może wybrać ze swego grona Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia.

10. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi być obligatoryjnie przesłana na piśmie do nieobecnych Członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności statutowej władz Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej i majątkowej, oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych co najmniej raz na 2 lata;

2) występowanie do Przewodniczącego Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu lub do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

3) składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem i występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

4) występowanie do Walnego Zebrania o odwołanie lub zawieszenie w funkcjach członka Zarządu;

5) Uchwalanie regulaminu swego działania zawierającego m.in. warunki ważności uchwał Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybieranych na okres 2 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od władz, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia.

5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu na wniosek własny lub członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 17

1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

3. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn i zapisów;

3) dotacji, subwencji i zbiórek;

4) dochodów z majątku własnego;

5) dochodów z działalności gospodarczej, na którą Stowarzyszenie uzyskało zezwolenie wymagane odrębnymi przepisami.

§ 18

W zakresie wynikającym z działalności Statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisuje jednoosobowo Przewodniczący Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu łącznie, upoważnionych do tego stosowną uchwałą Zarządu. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 19

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w niniejszym akcie.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej powinna określać cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3 Jeżeli uchwała, o którym mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej – likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.